دکتر ترانه اقلیدس
رتبه علمی:دانشیار
پست الکترونیک:teghlidos@sharif.ir
شماره تلفن:4960(6616)
شماره اتاق:
زمینه پژوهش:مدلسازی ریاضی - ریاضیات صنعتی - تركیبیات- رمزشناسی - تئوری كدینگ

 


مهندس همایون برهانی
رتبه علمی:مربی
پست الکترونیک:hborhani@sharif.ir
شماره تلفن: 4965 (6616)
شماره اتاق:
زمینه پژوهش: مدارهای الكترونیكی - كد ینگ صحبت - تشخیص صحبت

 


دکتر سیاوش بیات
رتبه علمی:استادیار
پست الکترونیک:  bayat@sharif.ir
شماره تلفن: 4959 (6616)
شماره اتاق:
زمینه پژوهش:
شبکه های مخابراتی بیسیم- طراحی سیستم های مخابراتی - پردازش سیگنال

 


 دکتر امیرمنصور پزشك
رتبه علمی:استادیار
پست الکترونیک: pezeshk@sharif.ir
شماره تلفن: 4905 (6616)
شماره اتاق:
زمینه پژوهش: میكروالكترونیك - میكروكامپیوتر 

 


دکتر حسین روان‌بد
رتبه علمی:دانشیار
پست الکترونیک: ravanbod@sharif.ir
شماره تلفن: 4908 (6616)  -  4907 (6616)
شماره اتاق:
زمینه پژوهش: سیستم‌های ابزار دقیق در برگیرنده چند فنآوری، پردازش سیگنال و تصویر 

 


 

 دکتر محمود سلماسی‌زاده
رتبه علمی:دانشیار
پست الکترونیک:salmasi@sharif.edu
شماره تلفن: 4903 (6616)
شماره اتاق:
زمینه پژوهش: فناوری اطلاعات، رمزشناسی، امنیت داده، امنیت شبكه و كامپیوتر 


دكتر ایمان غلامپور
رتبه علمی:استاديار
پست الکترونیک: imangh@sharif.ir
شماره تلفن: 4965 (6616)
شماره اتاق:
زمینه پژوهش: پردازش سیگنال، سیستم های مخابراتی، بازشناسی صحبت، امنیت داده ها


دکتر شاهرخ قائم‌مقامی
رتبه علمی:استاد
پست الکترونیک: ghaemmag@sharif.ir   
شماره تلفن:4901-4900(6616)
شماره اتاق:
زمینه پژوهش: پردازش صوت و تصویر، رمز صوت و تصویر ، پردازش سیگنال، سیستمهای مخابراتی


دكتر حمید موحدیان عطار
رتبه علمی:استاديار
پست الکترونیک: movahedian@sharif.ir
شماره تلفن: 4957 (6616)
شماره اتاق:
زمینه پژوهش: طراحی و ساخت مدارهای مجتمع آنالوگ،ابزار دقیق پزشكی، ابزار و سنسورهای صنعتی، الكترونیك وسیله نقلیه، توسعه صنعتی سیستم‌ها 


 مهندس جواد مهاجری
رتبه علمی:استاديار
پست الکترونیک: mohajer@sharif.ir
شماره تلفن: 4961 (6616)
شماره اتاق:
زمینه پژوهش: تركیبیات، تئوری گراف، رمزشناسی، امنیت داده

 

مدیریت
هیئت علمی
هیئت علمی همکار
کارمندان
پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف