رونمایی از سامانه ارزیابی مدیریت سبز دانشگاه صنعتی شریف

در دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز از سامانه ارزیابی مدیریت سبز دانشگاه های کشور با نام تراز ملی رونمایی شد.