رونمایی از محصول فناورانه با حضور وزیر دفاع و معاون رئیس جمهور

در ششمین نمایشگاه تجهیزات و موارد آزمایشگاهی ساخت ایران از دستاوردهای فناورانه دانشگاه شریف رونمایی شد.