طراحی و ساخت سامانه جداساز میکروفلوئیدیکی

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار در ایران ،موفق به طراحی و ساخت سامانه جداساز میکروفلوئیدیکی سلول های سرطانی شدند.