آخرین احکام صادره

جدیدترین احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه

 

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر مهدی کارگریان  را از تاریخ ۱۴۰3/01/01 برای مدت ۲ سال به‌عنوان «معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر یوسف شفاهی را از تاریخ 1402/09/15 برای مدت ۲ سال به‌عنوان معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر آرش امینی را از تاریخ 1402/12/12 برای مدت ۲ سال به‌عنوان معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر احسان حاجی‌پور را از تاریخ 1402/12/12 برای مدت ۲ سال به‌عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

 - دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محمدجعفر عبدخدایی را از تاریخ 1402/12/19 برای مدت ۲ سال به‌عنوان عضو حقیقی شورای راهبردی امور بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محمدمهدی نایبی را از تاریخ 1402/12/19 برای مدت ۲ سال به‌عنوان عضو حقیقی شورای راهبردی امور بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محمدصالح تواضعی را از تاریخ 1402/12/15 برای مدت ۲ سال به‌عنوان رئیس گروه سنجش و برنامه‌ریزی دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی مهندس اکبر سیه‌بازی را از تاریخ 1402/12/23 برای مدت ۲ سال به‌عنوان مدیر امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر علیرضا شریفی را از تاریخ ۱۴۰3/01/01 برای مدت ۲ سال به‌عنوان «معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی هوافضا» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر رضا علیزاده بلوچ را از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ برای مدت ۲ سال به‌عنوان «معاون پژوهشی و روابط بین‌الملل دانشکده مهندسی و علم مواد» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر مجید پورانوری را از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ برای مدت ۲ سال به‌عنوان «معاون آموزشی دانشکده مهندسی و علم مواد» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان را از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ برای مدت ۲ سال به‌عنوان «معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی و علم مواد» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه در حکمی دکتر محمد غلامزاده محمودی را از تاریخ 1402/10/04 برای مدت دو سال به عنوان «معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه در حکمی دکتر محمد دانش یزدی را از تاریخ 1402/02/15 برای مدت دو سال به عنوان «معاون پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.