اسامی پذیرفته‌شدگان کارشناسی‌ارشد بدون آزمون 1404-1403

 

دانشکده مدیریت و اقتصاد 

دانشکده مهندسی کامپیوتر 

دانشکده فیزیک و گروه فلسفه علم 

دانشکده مهندسی عمران

​​​دانشکده مهندسی هوافضا

 
 

دانشکده مهندسی شیمی و نفت 

دانشکده مهندسی صنایع

دانشکده ریاضی

دانشکده مهندسی مکانیک

 دانشکده مهندسی برق

دانشکده شیمی