تجهیزات و امکانات
- سيستم پردازش سيگنال مبتني بر FPGA
- سيستم طراحي و ساخت آنتن هاي ميكرويو
- نرم افزار سيستم پشتيباني الكترونيكي ESM
- سيستم تصويربرداري و پردازش براي تشخيص نقص قطعات و محيط هاي فلزي به كمك شار مغناطيسي نشتي
- سيستم تصويربرداري و پردازش براي تشخيص نقص قطعات و محيط هاي فلزي به كمك امواج ماوراء صوت
- نرم افزار طراحي و توسعه خوردگي  در سيستم هاي آزمون غيرمخرب مبتني بر ANSYS
- نرم افزار آزمون هاي آماري الگوريتم هاي رمز
- نرم افزار تحليل تواني در رمزنگاري
- سيستم كامل باز شناسي و تشخيص اجسام از طريق پردازش تصوير
- سيستم   عملیاتی مکان یاب ماهواره ای به کمک GPS و  GSM  با امکان ارسال گزارش به صورت بدون سیم
- سيستم هاي كد كننده‌صحبت و اطلاعات با نرخ بيت بسيار پايين
- الگوریتمهای نهان سازی اطلاعات شامل نشانگذاری ، نهان نگاری و نهان کاوی
- نرم افزار و سخت افزار سیستمهای مبتنی بر DSP
- بانك هاي اطلاعاتي تصاوير ثابت، فايل هاي ويديو و فايل هاي صوتي به منظور فراگيري و آزمون ماشيني

- سيستم هاي تشخيص و طبقه بندي اطلاعات به كمك ماشين هاي فراگيري مبتني بر شبكه هاي عصبي، SVM و HMM