ارتباط با پژوهشکده
تهران- خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف
تلفن : 66005517
تلفن : 66005518 
تلفن : 66164900
فاکس : 66030318
کد پستی:  1458889694
وب سایت :  http://eri.sharif.edu
پست الکتونیک : eri@sharif.edu

ارسال نظرات و پیشنهادات