اهداف و برنامه ها
 • 1 -  برنامه هاي كلي بلند مدت و ميان مدت

  برنامه فعاليت بلند مدت پژوهشكده، عمدتاً‌با عنايت به وظايف و رسالت هاي اصلي آن، از يك سو، و سياست هاي بلند مدت علمي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي كشور در زمينه هاي تخصصي پژوهشكده، از سوي ديگر، تدوين گرديده است.  به اين ترتيب، فعاليت بلند مدت پژوهشكده برنامه هاي اصلي زير را شامل مي گردد:
  - تطبيق فعاليت هاي علمي، آموزشي و پژوهشي پژوهشكده با برنامه هاي بلندمدت توسعه كشور.
  - توسعه همكاري هاي گروهي پژوهشي با به كارگيري نيروهاي نخبه علمي در دانشگاه به صورت كارامد و قابل تداوم.
  - ايجاد و ارتقاء فناوري هاي پيشرفته در زمينه هاي تخصصي پژوهشكده و ارائه آن ها در قالب سياست هاي دانشگاه.
  - تلاش براي احراز امتياز قطب علمي يا فناوري در زمينه هاي تخصصي پژوهشكده.
  - انجام پژوهش هاي محوري بر اساس آخرين يافته هاي علمي و صنعتي دنيا ضمن حفظ ارتباط آن ها با نيازهاي بلند مدت كشور .
  - توسعه و تحكيم ارتباط بلند مدت با صنايع و موسسات نيازمند فناوري هاي پيشرفته در زمينه هاي تخصصي پژوهشكده
  - گسترش و ارتقاء نقش پژوهشكده در فعاليت آموزشي دانشگاه از طريق هم افزائي و تعميق ارتباط آموزشي و پژوهشي با دانشكده هاي ذيربط در دانشگاه.
  - افزايش تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي تحت راهنمائي اساتيد پژوهشكده و سمت دهي پروژه هاي دانشجوئي به كمك سياست هاي تشويقي با هدف ارتقاء بهره وري ملي تحصيلات دانشگاهي ضمن حفظ اعتبار علمي.
  -  ايجاد دوره هاي جديد كارشناسي ارشد و دكترا در زمينه هاي تخصصي پژوهشكده بر اساس نيازهاي بلند مدت كشور.
  -  برگزاري يا كمك به برگزاري همايش ها و كارگاه هاي آموزشي يا پژوهشي و همايش هاي علمي دانشجوئي در زمينه هاي تخصصي پژوهشكده.
  - برقراري و توسعه ارتباط با موسسات علمي، آموزشي و پژوهشي بين المللي با هدف برخورداري پويا و مستمر از دانش و فناوري جهاني.
  - توسعه مداوم امكانات تجهيزاتي، سخت افزاري و نرم افزاري در آزمايشگاه هاي تخصصي پژوهشكده و ايجاد آزمايشگاه هاي جديد بر اساس نيازهاي پژوهشي.
  - جذب اساتيد، پژوهشگران، دانشجويان و فارغ التحصيلان نخبه از بر اساس معيارهاي ارزيابي دقيق و اثبات شده براي ارتقاي كمي و كيفي كادر هيات علمي اصلي و همكاران پژوهشي در پژوهشكده. 
  - ايجاد و توسعه كمي و ارتقاء كيفي فضاي فيزيكي پژوهشكده به صورت مستمر در محدوده امكانات مالي و فيزيكي قابل حصول.
  - ارتقاء دائمي توان علمي پژوهشكده در زمينه هاي مهندسي برق، مهندسي كامپيوتر، رياضيات و حوزه هاي مرتبط ميان رشته اي، از طريق مشاركت و همكاري با موسسات معتبر علمي داخلي و خارجي و جذب يا همكاري با صاحبنظران برجسته. 
  - توسعه كمي و كيفي گروه هاي پژوهشي و فني پژوهشكده براي انجام موفق پروژه هاي ميان رشته اي، به عنوان يكي از نيازهاي اساسي در اجراي صحيح و ثمربخش پروژه هاي صنعتي.

 •  2- برنامه هاي اختصاصي بلند مدت و ميان مدت

   ارتقاء قابليت هاي سيستم هاي پيشرفته طراحي شده در پژوهشكده به منظور توسعه كاربردها و توانائي ها.
  - توسعه قابليت هاي طراحي، ساخت و راه اندازي سيستم هاي كارامد بررسي غيرمخرب قابل استفاده در محيط هاي صنعتي طراحي شده در پژوهشكده.
  - تدوين برنامه هاي راهبردي در جهت حصول به اهداف برنامه هاي توسعه كشور در زمينه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات.
  - تدوين برنامه هاي ميان مدت مطابق با برنامه هاي توسعه كشور در جهت حصول به اهداف مرحله اي برنامه هاي مذكور در زمينه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات.
  - ارتقاء سيستم تشخيص تصاوير طراحي شده در پژوهشكده براي ايجاد سامانه هاي هوشمند بينائي و شناسائي تصويري ماشيني با كاربردهاي وسيع.
  - توسعه سيستم هاي طراحي شده در پژوهشكده در زمينه نهان نگاري و نهان كاوي اطلاعات و سيگنال ها براي طراحي سامانه هاي دقيق و كارامد تشخيص اطلاعات پنهان براي تامين امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات.
  - جذب نيروي نخبه پژوهشي از طريق استخدام هيات علمي و پذیرش پسادكتري.
  - توسعه همکاری با دانشکده های ذیربط از طریق آموزش دروس، انجام کار پژوهشی مشترک، مشارکت در راهنمائي پروژه دانشجويان، ایجاد گروه ها و مجموعه های تخصصی، دعوت از اساتید دانشکده ها برای عضویت در هسته های پژوهشی و قراردادهای پژوهشكده و امثال آن.