اعضای هیات علمی

دکتر شاهرخ قائم‌مقامی

استاد

پست الکترونیک: ghaemmag@sharif.ir 

شماره تلفن:4901-4900(6616)
شماره اتاق:

صفحه شخصی:http://sharif.edu/~ghaemmag

 

پردازش صوت و تصویر

رمز صوت و تصویر

پردازش سیگنال

سیستمهای مخابراتی

تنزيل

دکتر محمود سلماسی‌زاده

دانشیار

پست الکترونیک: salmasi@sharif.edu

شماره تلفن: 4903 (6616)
شماره اتاق:

صفحه شخصی:http://sharif.edu/~salmasi

فناوری اطلاعات

رمزشناسی

امنیت داده

امنیت شبكه و كامپیوتر

تنزيل

دکتر سیاوش بیات

استادیار

پست الکترونیک:  bayat@sharif.ir

شماره تلفن: 4959 (6616)

شماره اتاق:

صفحه شخصی:http://sina.sharif.ir/~bayat

شبکه های مخابراتی بیسیم

طراحی سیستم های مخابراتی

پردازش سیگنال

تنزيل

دکتر ترانه اقلیدس

دانشیار

پست الکترونیک: teghlidos@sharif.ir

شماره تلفن: 4960 (6616)

شماره اتاق:

صفحه شخصی: http://sina.sharif.ir/~teghlidos

مدلسازی ریاضی

ریاضیات صنعتی

تركیبیات

رمزشناسی

تئوری كدینگ

تنزيل

مهندس جواد مهاجری

استاديار

پست الکترونیک: mohajer@sharif.ir

شماره تلفن: 4961 (6616)
شماره اتاق:

صفحه شخصی:http://sina.sharif.ir/~mohajer

تركیبیات

تئوری گراف

رمزشناسی

امنیت داده

تنزيل

دكتر حمید موحدیان عطار

استاديار

پست الکترونیک: movahedian@sharif.ir

شماره تلفن: 4957 (6616)
شماره اتاق:

صفحه شخصی:http://sina.sharif.ir/~movahedi

طراحی و ساخت مدارهای مجتمع آنالوگ

ابزار دقیق پزشكی

ابزار و سنسورهای صنعتی

الكترونیك وسیله نقلیه

توسعه صنعتی سیستم‌ها

تنزيل

دكتر ایمان غلامپور

استاديار

پست الکترونیک: imangh@sharif.ir

شماره تلفن: 4965 (6616)
شماره اتاق:

صفحه شخصی:http://sina.sharif.ir/~imangh

پردازش سیگنال

سیستم های مخابراتی

بازشناسی صحبت

امنیت داده ها

تنزيل

دکتر سجاد امینی

استادیار

پست الکترونیک: s_amini@sharif.edu

شماره تلفن: 4968 (6616)

شماره اتاق:

صفحه شخصی:  http://sina.sharif.edu/~s_amini

یادگیری ماشین احتمالی

یادگیری ماشین قابل اعتماد

پردازش صحبت و صوت

تشخیص سیگنال جعلی

بهینه سازی

تنزيل

دکتر سیاوش احمدی

استادیار

پست الکترونیک:s.ahmadi@sharif.edu

شماره تلفن: 4943 (6616)

شماره اتاق:

صفحه شخصی: http://sina.sharif.edu/~s.ahmadi

رمزهای متقارن

شبکه‌های اینترنت اشیا و امنیت آن‌ها

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی

رادیو نرم‌افزار‌ها

تکنیک‌های جنگال

تنزيل

دکتر رضا کاظمی

استادیار

پست الکترونیک: reza.kazemi@sharif.edu

شماره تلفن: 4908 (6616)

شماره اتاق:

صفحه شخصی: https://sina.sharif.edu/~reza.kazemi

Search Engine

Fraud Detection

Telecom

Big Data

LLM

NLP

تنزيل

دکتر معصومه کوچک شوشتری

استادیار

پست الکترونیک: "m.koochak@sharif.edu

شماره تلفن: 4967 (6616)

شماره اتاق:

صفحه شخصی: http://sina.sharif.ir/~m.koochak

رمزنگاری پساکوانتومی

کاربرد یادگیری ماشین

هوش مصنوعی در امنیت

امنیت داده و شبکه

امنیت شبکه‌های مخابراتی

تنزيل

دکتر حسین پیل آرام

استادیار

پست الکترونیک: "pilaram@sharif.edu

شماره تلفن: 4910 (6616)

شماره اتاق:

صفحه شخصی: http://sina.sharif.ir/~pilaram

رمزنگاری پساکوانتومی و مشبکه‌مبنا

تسهیم راز

امنیت لایه فیزیکی در شبکه‌های بی‌سیم

رمزنگاری کوانتومی

تنزيل