دوره کارشناسی ارشد رمز
همکاری های بسیار نزدیكی بین پژوهشكده الكترونیك و دانشكده مهندسی برق در امور پژوهشی و آموزشی وجود دارد. اعضاء هیئت علمی پژوهشكده در مقاطع مختلف به تدریس دروس در این دانشكده اشتغال دارند. یكی از مهمترین نتایج این همكاری، ایجاد گرایش مخابرات رمز در سطح كارشناسی ارشد برای اولین بار در كشور در سال 1378، در دانشكده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف بوده است. دوره كارشناسی ارشد مخابرات رمز اكنون یكی از دوره‌های فعال در زمینه مهندسی برق در دانشگاه شریف است و پذیرش دانشجو در آن از طریق آزمون سراسری كارشناسی ارشد صورت می‌گیرد. این دوره تاکنون بیش از 25 نفر فارغ التحصیل داشته است.
     دانلود        
دانلود اختصاصی